Zavřít

Všeobecné obchodní podmínky se zákazníkem

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Czech Winery Group s.r.o
o poskytnutí degustačních služeb a stravování

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Společnost Czech Winery Group s.r.o., IČ 092 06 469, se sídlem Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 332546 (dále jen „Poskytovatel“) provozuje svoji činnost prostřednictvím internetové stránky www.svetdegustace.cz (dále jen „Platforma“). Na uvedené Platformě Poskytovatel nabízí služby degustací vín.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena, termín a další podmínky uzavřené v platné smlouvě o poskytování služby mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
 4. Službu poskytovanou společností Czech Winery Group s.r.o. si může objednat pouze osoba starší 18 let.

 

 1. Vymezení pojmů

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, mají níže uvedené pojmy následující význam:

 

Poskytovatel je společnost Czech Winery Group s.r.o., která provozuje portál https://www.svetdegustace.cz.

Zákazník je smluvní stranou vztahu Poskytovatel a Zákazník. Zákazník objednává služby Poskytovatele.

Smluvní strana neboli Strana je Poskytovatel nebo Zákazník.

Všeobecné obchodní podmínky jsou dokumentem upravující práva a povinnosti ve vztahu Poskytovatele a Zákazníka.

Platforma je internetová stránka https://www.svetdegustace.cz, na které dochází k objednávání služeb Poskytovatele Zákazníkem. Správcem této Platformy je Poskytovatel.

Cena za službu poskytnutou Poskytovatelem Zákazníkovi.

Produkt je vymezení konkrétní služby, kterou Poskytovatel umožňuje Zákazníkovi na Platformě objednávat.

Všeobecné obchodní podmínky jsou dokumentem definujícím vztah Poskytovatele a Zákazníka, na jehož základě a informacích v nich uvedených je uzavřena smlouva.

 

III. Předmět plnění

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Poskytovatele služeb poskytnout objednanou službu degustace vín Zákazníkovi v na základě objednávky, kterou Zákazník uvede přesný rozsah, formu, datum a čas dané služby. Zákazník se zavazuje za sjednanou službu zaplatit sjednanou cenu.

 

 1. Objednávka, uzavření smlouvy, změny smlouvy
 2. Zákazník objednává degustace vín na Platformě prostřednictvím Rezervačního kalendáře, nebo prostřednictvím Poptávkového formuláře. Vyplněním a potvrzením objednávkového formuláře je objednávka odeslána Poskytovateli.
 3. V případě odeslání objednávky učiněné na základě Rezervačního kalendáře, Poskytovatel bez zbytečného odkladu odešle Zákazníkovi potvrzení objednávky.
 4. V případě odeslání objednávky učiněné na základě Poptávkového kalendáře, Poskytovatel odešle Zákazníkovi potvrzení objednávky nejpozději do 24 hodin od doručení objednávky.
 5. Vznik smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je podmíněn potvrzením objednávky podle odst. 2 a 3 tohoto článku. V případě nepotvrzení objednávky nedochází k uzavření smlouvy.
 6. Zákazník, má právo zažádat Poskytovatele o změnu času, data a osob a obsahu sjednané degustace nejpozději do:
  1. čtrnácti (14) dní před plánovanou degustací, pokud nemá zakoupen produkt Pojištění storna dle článku V. těchto podmínek;
  2. čtyř (4) dní před plánovanou degustací, pokud má zakoupen produkt Pojištění storna dle článku V. těchto podmínek.
 7. Poskytovatel má právo odmítnout požadavek Zákazníka na změnu podle odst. 5 tohoto článku.

 

 1. Pojištění storna
 2. Zákazník má právo zakoupit Produkt pojištění storna. Pojištění storna garantuje Zákazníkovi příznivější podmínky pro odstoupení od smlouvy, změnu uzavřené smlouvy a vrácení peněz za neuskutečněnou degustaci.
 3. Cena Pojištění storna se stanovuje na 5 % z celkové ceny konkrétní degustace, kterou Zákazník prostřednictvím Platformy zakoupil.
 4. V případě zakoupení produktu Pojištění storna se při platbě postupuje obdobně dle čl. V. odst. 1, 2, 3, 4 těchto podmínek.
 5. Podmínky odstoupení od smlouvy a vrácení prostředků v případě zakoupení Pojištění storna jsou upraveny v čl. VII. Odst. 5 těchto podmínek[1]

 

 1. Platba ceny
 2. Zákazník se zavazuje uhradit cenu služby bezodkladně v případě rezervace prostřednictvím Rezervačního kalendáře, a to bezhotovostní platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány, která je součástí Platformy. Zákazník se zavazuje postupovat podle kroků mu sdělených v rámci příslušné internetové platební brány.
 3. V případě objednávky služby prostřednictvím Poptávkového formuláře je Zákazník povinen cenu služby uhradit po potvrzení objednávky Poskytovatelem dle ustanovení čl. IV. odst. 3 těchto podmínek, a to buď prostřednictvím internetové platební brány či bezhotovostním bankovním převodem.
 4. V potvrzení objednávky podle čl. IV odst. 3 těchto podmínek Poskytovatel uvede údaje potřebné pro realizaci bezhotovostního bankovního převodu k úhradě sjednané ceny. Zájemce je povinen platbu odeslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od doručení potvrzení objednávky.
 5. Po obdržení platby zašle Poskytovatel Zákazníkovi potvrzení o platbě.

 

VII. Odstoupení od smlouvy a storno poplatky

 1. Spotřebitel nemá zákonné právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy, a to na základě ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jelikož vztah Poskytovatele a Zákazníka je smluvním vztahem o poskytnutí degustačních služeb a stravování plněných v určitém termínu.
 2. Zákazník má právo na základě smluvních ujednání odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Toto odstoupení od smlouvy Zákazník musí zaslat Poskytovateli písemně, prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, které je součástí Přílohy písm. b) k nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.
 3. V případě odstoupení od smlouvy může Zákazník odstoupit zasláním tohoto odstoupení na adresu elektronické pošty Poskytovatele: kontaktuj@svetdegustace.cz, popřípadě zasláním listovní zásilky na korespondenční adresu Poskytovatele: Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8.
 4. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli stornopoplatek v případě, že nezakoupil Pojištění storna dle čl. V. této smlouvy, ve výši:
 5. 0 % celkové ceny objednané degustace v případě, že k odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka dojde čtrnáct (14) a více dní před sjednanou degustací;
 6. 15 % celkové ceny objednané degustace v případě, že k odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka dojde v rozmezí třinácti (13) až osmi (8) dní před sjednanou degustací;
 7. 50 % celkové ceny objednané degustace v případě, že k odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka dojde v rozmezí sedmi (7) až čtyř (4) dní před sjednanou degustací;
 8. 100 % celkové ceny objednané degustace v případě, že k odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka dojde v rozmezí tří (3) až do dne sjednané degustace.
 9. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli stornopoplatek v případě, že zakoupil Pojištění storna dle čl. V. této smlouvy, ve výši:
  1. 0 % celkové ceny objednané degustace v případě, že k odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka dojde čtyři (4) a více dní před sjednanou degustací;
  2. 70 % celkové ceny objednané degustace v případě, že k odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka dojde v rozmezí tří (3) dní až do dne sjednané degustace.
 10. Poskytovatel má povinnost vrátit Zákazníkovi uhrazenou cenu degustace v případě odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka. Poskytovatel vrátí Zákazníkovi uhrazenou cenu degustace sníženou o započtenou částku stornopoplatků, pokud dojde k odstoupení od smlouvy Zákazníkem za předpokladů uvedených v odst. 4 a 5 tohoto článku.
 11. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy vždy. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele, se Poskytovatel zavazuje vrátit 100% ceny sjednané degustace Zákazníkovi, tím není dotčeno ustanovení odst. 8 tohoto článku.
 12. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele, popřípadě osoby poskytující služby degustace a stravování se Zákazník zavazuje uhradit poměrnou část z ceny sjednané degustace, a to v závislosti na již poskytnutém plnění ze strany Poskytovatele, popřípadě osoby poskytující degustaci.

 

VIII. Reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními platné právní úpravy, zejména pak ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi poskytnout degustaci a s tím spojené stravování specifikované ve smlouvě.
 3. V případě vady poskytované degustace a tím poskytovaným plněním, má Zákazník právo degustaci reklamovat. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od poskytnutí služby.
 4. Jestliže je ze strany Poskytovatele plněno s podstatnými vadami, má Zákazník právo na slevu ze sjednané ceny degustace.
 5. Reklamaci je možné uplatnit stejným způsobem, jako odstoupení od smlouvy dle ustanovení čl. VI. odst. 3.

 

 1. Vyšší moc
 2. Strana není odpovědná za prodlení či vadu plnění svého závazku ze Smlouvy, a to jen pokud a v takovém rozsahu, je-li prodlení či vada způsobena mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Strany ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ a Strana, jejíž řádné plnění je tímto znemožněno, bezodkladně informovala druhou Stranu o nemožnosti řádně plnit. Neplnící Strana za takové situace není povinna dále plnit závazek dotčený okolností představující překážku dle předchozí věty, a to po takovou dobu, po jakou budou tyto okolnosti přetrvávat a Strana bude kontinuálně vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby začala plnit, a to v co nejširším rozsahu a neprodleně po odpadnutí překážky. Neplnící Strana bude informovat druhou Stranu o opětovném plnění bezodkladně potom, co k takovému plnění dojde. Pokud dojde k okolnosti představující překážku dle věty první tohoto odstavce a taková okolnost potrvá déle než 30 dní, může každá ze Stran bez postihu odstoupit od Smlouvy, a to doručením písemného oznámení druhé Straně.

 

 1. Další ustanovení
 2. Pravidla zpracování osobních údajů v rámci Smluvního vztahu a z něj vyplývajících práv a povinností se řídí příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, upravující ochranu osobních údajů.
 3. Tyto podmínky poskytování degustačních služeb a stravování se řídí právem České republiky.
 4. Pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.
 5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení
 6. Tyto VOP jsou účinné od 29.9.2020