Zavřít

Všeobecné obchodní podmínky s uživateli

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Czech Winery Group s.r.o.
k Rámcové dohodě o poskytování služeb č. 3 ze dne 22.01.2021 (dále jen „VOP“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují vztahy a vzájemná práva a povinností Czech Winery Group s.r.o. a Uživatele na základě Smlouvy.
 2. Pojmy, které nejsou definovány přímo ve Smlouvě, mají ve Smlouvě a VOP význam uvedený v článku II. VOP.
 3. Czech Winery Group s.r.o. činí Uživateli návrh smlouvy v listinné podobě nebo elektronicky. V případě elektronického návrhu Smlouvy je zaslán Uživateli na e-mail uvedený ve Smlouvě, popřípadě uvedený ve formuláři Registrace návrh Smlouvy. Smlouva je přijata potvrzením protistrany.
 4. Czech Winery Group s.r.o. zřizuje Uživateli přístup do Uživatelského účtu na Portálu po úspěšně dokončené Registrací a uzavření Smlouvy.
 5. Účelem těchto VOP je stanovit právní, obchodní a finanční podmínky, které se vztahují na:
 1. uzavření Smlouvy,
 2. podmínky, práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy,
 3. transakcí a vyúčtování poskytnutých služeb,
 4. a další práva a povinnosti Smlouvou neupravené.
 1. Strany výslovně prohlašují, že si tyto VOP přečetli, že jim rozumí, a že se jim plně podřizují. Uživatel dále výslovně potvrzuje, že informace jím předané Provozovateli v rámci kontraktačního procesu, registrace a v rámci další komunikace s Provozovatelem, jsou úplné a správné.

 

II.Vymezení pojmů

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, mají níže uvedené pojmy následující význam: 

Provozovatel je společnost Czech Winery Group s.r.o., která provozuje portál https://www.svetdegustace.cz,  která u Uživatele objednává na základě Rámcové smlouvy služby pro Zájemce na svůj účet. 

Uživatel je subjekt, který uzavřel s provozovatelem Rámcovou dohodu. Uživatel zveřejňuje své služby na Platformě třetím osobám.

Zájemce je smluvní stranou vztahu Provozovatele a Zájemce. Zájemce objednává na základě inzerce Uživatele jeho služby prostřednictvím Provozovatele a na jeho účet.

Rámcová dohoda neboli Smlouva je právně závazný dokument zavazující Provozovatele a Uživatele. Smluvní vztah se řídí ustanoveními této Smlouvy a VOP.

Dílčí smlouva je smlouvou o poskytování služeb, uzavíranou mezi Provozovatelem a Uživatelem. Na základě této smlouvy dochází k sjednání služby Uživatele pro Zájemce prostřednictvím a na účet Provozovatele.

Smluvní strana neboli Strana je Provozovatel nebo Uživatel.

Všeobecné obchodní podmínky jsou právně závazným dokumentem ve vztahu Provozovatele a Uživatele. VOP stanovují práva a povinností stran a upravují otázky ve Smlouvě neuvedené

Platforma je internetová stránka https://www.svetdegustace.cz, na které dochází k inzerci služeb Uživatele. Správcem této Platformy je Provozovatel.

Registrace znamená vyplnění registračního formuláře Uživatelem na Platformě.

Uživatelský profil je rozhraní, ve kterém Uživatel spravuje svou inzerci a obsah svého účtu.

Schválení profilu na základě Registrace a vyplnění Uživatelského profilu je obsah tohoto profilu schvalován Provozovatelem. 

Cena za službu poskytnutou Provozovatelem Uživateli za poskytnutí Platformy pro nabídku a inzerci Produktů.

Odměna činí procentuální díl z ceny sjednané v rámci Dílčí smlouvy.

Produkt je vymezení konkrétní služby, kterou Provozovatel umožňuje Uživateli na Platformě nabízet.

Smluvní dokumentace zahrnuje jak Rámcovou dohodu, Dílčí smlouvy a VOP, tak i další právně závazné dokumenty mezi Provozovatelem a Uživatelem, uzavřené v téže věci.

 

III. Popis produktů

Poptávkový formulář

 1. Zájemce prostřednictvím Poptávkového formuláře poptává Uživatele degustaci. V rámci formuláře Zákazník zvolí počet osob, datum a obsah degustace.
 2. Uživatel je povinen do 24 hodin od odeslání formuláře potvrdit. V případě nepotvrzení ve stanovené lhůtě dochází k odmítnutí poptávky.
 3. Uživatel může změnit vedení Poptávkového formuláře za Rezervační kalendář, jedenkrát za měsíc; změna se projeví vždy 1. dne následujícího měsíce.

 

Rezervační kalendář

 1. Uživatel má možnost inzerovat degustace vína prostřednictvím Rezervačního kalendáře.
 2. Zájemce prostřednictvím Rezervačního kalendáře rezervuje konkrétní datum degustace, které nabídl Uživatel.
 3. V případě rezervace prostřednictvím Rezervačního kalendáře nedochází k potvrzení Uživatelem. Rezervované datum je závazné.
 4. Uživatel může změnit vedení Rezervační kalendář za Poptávkový formulář, jedenkrát za měsíc; změna se projeví vždy 1. dne následujícího měsíce.

IV. Práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje spravovat Platformu, provádět její opravy a pravidelnou údržbu. Provozovatel se dále zavazuje, že Platformu bude udržovat v provozu po celou dobu trvání Smlouvy.
 2. V případě pravidelné odstávky serveru pro účely aktualizací, oprav atd. je Provozovatel povinen tuto skutečnost sdělit Uživateli nejpozději 3 dní před plánovanou odstávkou. To neplatí v případě, že odstávka Platformy je neočekávaná a nutná z hlediska dalšího provozu a nabídky služeb, které Provozovatel Uživateli poskytuje.
 3. Provozovatel není povinen Uživateli poskytovat další služby než ty, které jsou výslovně popsány ve Smlouvě a VOP.
 4. Provozovatel je oprávněn přerušit plnění povinností mu vyplývajících ze Smlouvy či takovéto plnění odložit, je-li Uživatel v prodlení s plněním jedné či více povinností vyplývajících ze Smlouvy či VOP. Obdobně je Provozovatel oprávněn pozastavit provedení jakýchkoliv plateb ve prospěch Uživatele, až do výše hrozící škody, a to z důvodu, že bylo zjištěno, že Uživatel porušuje platné právní předpisy. V takovém případě budou pozastavené platby ve prospěch Uživatele opětovně provedeny až poté, kdy Uživatel uvede své jednání do stavu vyhovujícímu platným právním předpisům v daném místě a čase.
 5. Provozovatel je povinen hradit Uživateli odměnu za jeho služby, které poskytl s jeho souhlasem přímo Zájemci na účet Provozovatele.
 6. Provozovatel se zavazuje provést Schválení profilu Uživatele do 3 pracovních dnů od Registrace.
 7. Provozovatel má povinnost předat Uživateli kontakt na Zákazníka, nejpozději 3 dny před konáním degustace vín, která je předmětem Dílčí smlouvy.
 8. Provozovatel má právo kontrolovat a popřípadě smazat recenze a komentáře Zájemců, reagující na poskytnuté služby Uživatelem, pokud naplňují některý z předpokladů uvedený v čl. IV. odst. 10 VOP.

 V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel má právo požadovat zpřístupnění Uživatelského účtu a Platformy pro zveřejnění nabídky jeho služeb.
 2. Uživatel se zavazuje, že uzavře s Provozovatelem Dílčí smlouvu, na základě které Zájemci poskytne službu prostřednictvím a na účet Provozovatele. 
 3. Uživatel má možnost vést svou nabídku prostřednictvím Poptávkového formuláře nebo Rezervačního kalendáře.
 4. Uživatel má povinnost potvrdit objednávku služby prostřednictvím Poptávkového formuláře do 24 hodin od objednání. V případě zmeškání této lhůty dojde k automatickému odmítnutí.
 5. Uživatel není oprávněn změnit termín degustace vín objednané prostřednictvím Rezervačního kalendáře.
 6. Uživatel není oprávněn vypisovat další termíny v rámci Rezervačního kalendáře a přijímat objednávky degustací prostřednictvím Poptávkového formuláře, pokud tyto termíny překračují výpovědní dobu určenou článkem VI. odst. 1 VOP.
 7. V případě zrušení sjednané degustace prostřednictvím Dílčí smlouvy je Uživatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu určenou v čl. IX. odst. 2 VOP.
 8. Uživatel je povinen strpět kritiku a recenze Zájemců uveřejněné na Platformě. Uživatel má právo požadovat smazání recenze po Provozovateli v případě, že se jedná o recenzi zjevně nepravdivou, vulgární, urážlivou, popřípadě může požadovat smazání takové recenze, která naplňuje některou ze skutkových podstat trestných činů uvedených v části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Uživatel není oprávněn zveřejnit jakýkoliv kontakt na svém profilu.

VI. Trvání, ukončení, změny smlouvy, informační povinnost

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze Smluvních stran může Smlouvu vypovědět výpovědí bez udání důvodu v písemné formě. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně. 
 2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky k doručení odstoupení Uživateli v případech stanovených zákonem, těmito VOP a dále kdy Uživatel poruší jakýmkoliv způsobem Smlouvu nebo tyto VOP, neoprávněně ohrožuje název či pověst Provozovatele nebo osob s ním propojených, nebo zasahuje do duševního vlastnictví Provozovatele nebo osob s ním propojených. Provozovatel je oprávněn odstoupit v rozsahu celé Smlouvy. Strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě nepodstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou, avšak pouze až poté, kdy druhé Straně poskytne lhůtu k nápravě a tato marně uplyne. Uvedená lhůta počíná běžet ode dne doručení písemného oznámení, v němž bude vymezeno závadné jednání. 
 3. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit Smluvní dokumentaci, vyjma Rámcové dohody samotné. V takovém případě platí, že má Provozovatel notifikační povinnost vůči Uživateli v případě, že dojde ke změně Smluvní dokumentace, nejpozději do 14 dní před nabytí účinnosti změn ve VOP. Notifikační povinnost je splněna zejména zasláním změněné Smluvní dokumentace Uživateli v elektronické podobě.
 4. V případě, že Uživatel nebude se změnou VOP souhlasit, má právo odstoupit od smlouvy. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do dne nabytí účinnosti změn Smluvní dokumentace. Dojde-li ke zmeškání lhůty pro odstoupení od smlouvy, k tomuto odstoupení z důvodu nesouhlasu se změnou Smluvní dokumentace se nepřihlíží. Zmeškáním lhůty uvedené ve větě druhé tohoto ustanovení převzal Uživatel nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Uživatel z jakýchkoliv důvodu zrušil degustace vín sjednané na základě Dílčích smluv, a to v rozsahu minimálně 20 % ze všech sjednaných degustací v šesti (6) měsících následujících po sobě.

 

VII. Ceny produktů, odměny

 1. Provozovateli náleží odměna za služby v procentuální výši celkové ceny služeb Uživatele Zájemci, které provádí prostřednictvím Provozovatele a na jeho účet.
 2. V případě uzavření Dílčí smlouvy na základě poptávky Poptávkovým formulářem, náleží Provozovateli odměna ve výši 20 % z celkové ceny degustace.
 3. V případě uzavření Dílčí smlouvy na základě rezervace v Rezervačním kalendáři, náleží Provozovateli odměna ve výši 13 % z celkové ceny degustace.

 

VIII. Vyúčtování

 1. Provozovatel se zavazuje vystavit za Uživatele fakturu za provedené degustace v daném měsíci, nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po proběhnuvší degustaci.
 2. Provozovatel se zavazuje uhradit služby Uživatele fakturované Uživatelem dle předchozího odstavce 1.  nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po proběhnuvší degustaci.
 3. Uživatel je oprávněn požadovat po Provozovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně v případě nedodržení lhůty určené v odstavci 2 tohoto článku VOP.
 4. Provozovatel má právo při určování výše ceny za služby Uživatele, započíst své pohledávky vůči Uživateli, ať vyplývající z ustanovení Smluvní dokumentace, popřípadě z dalších smluvních vztahů mezi Stranami.

 IX. Smluvní pokuty a náhrada škody

 1. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody. Smluvní strany sjednávají limitaci náhrady škody do výše 100.000 ,- Kč, tím není dotčeno ustanovení § 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu podle čl. V. odst. 7 VOP a to v případě, že:
  1. Uživatel zruší degustaci vín, sjednanou na základě Dílčí smlouvy více, než čtrnáct (14) dní před plánovanou degustací, v rozmezí 500,- Kč - 1.000 ,- Kč;
  2. Uživatel zruší degustaci vín, sjednanou na základě Dílčí smlouvy, v rozmezí mezi třinácti (13) až sedmi (7) dní před plánovanou degustací, v rozmezí 1.000,- Kč - 1.500,- Kč;
  3. Uživatel zruší degustaci vín, sjednanou na základě Dílčí smlouvy, v rozmezí od šesti (6) dnů před plánovanou degustací, až do dne konání degustace, ve rozmezí 1.500- 2.000Kč.
 3. Provozovatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu Uživateli v případě, že dojde k odstoupení od Dílčí smlouvy ze strany Provozovatele, popřípadě Zájemce, a to v případě, že:
  1. Provozovatel, popřípadě Zájemce odstoupí od smlouvy, jejímž plnění je degustace vín specifikovaná v Dílčí smlouvě, osm (8) až čtrnáct (14) dnů sjednanou degustací, ve výši 10 % sjednané ceny degustace; v případě sjedná-li se náhradní termín degustace, je výše pokuty 0 %.
  2. Provozovatel, popřípadě Zájemce odstoupí od smlouvy, jejímž plnění je degustace vín specifikovaná v Dílčí smlouvě, sedm (7) až čtyři (4) dny před sjednanou degustací, ve výši 20 % sjednané ceny degustace; v případě sjedná-li se náhradní termín degustace, je výše pokuty 10 %.
  3. Provozovatel, popřípadě Zájemce odstoupí od smlouvy, jejímž plnění je degustace vín specifikovaná v Dílčí smlouvě, tři (3) dny až do dne konání degustace, ve výši 50 % sjednané ceny degustace.

 X. Vyšší moc

 1. Strana není odpovědná za prodlení či vadu plnění svého závazku ze Smlouvy, a to jen pokud a v takovém rozsahu, je-li prodlení či vada způsobena mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Strany ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ a Strana, jejíž řádné plnění je tímto znemožněno, bezodkladně informovala druhou Stranu o nemožnosti řádně plnit. Neplnící Strana za takové situace není povinna dále plnit závazek dotčený okolností představující překážku dle předchozí věty, a to po takovou dobu, po jakou budou tyto okolnosti přetrvávat a Strana bude kontinuálně vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby začala plnit, a to v co nejširším rozsahu a neprodleně po odpadnutí překážky. Neplnící Strana bude informovat druhou Stranu o opětovném plnění bezodkladně potom, co k takovému plnění dojde. Pokud dojde k okolnosti představující překážku dle věty první tohoto odstavce a taková okolnost potrvá déle než 30 dní, může každá ze Stran bez postihu odstoupit od Smlouvy, a to doručením písemného oznámení druhé Straně.

 XI. Mlčenlivost

 1. Každá ze Stran, a to nad rozsah výslovně uvedený ve Smluvní dokumentaci nebo jinak písemně dohodnutý oběma Stranami, je po dobu trvání Smlouvy a po dobu 3 následujících let povinna zachovávat mlčenlivost a nezveřejnit či jinak nesdělit a nepoužít pro jiný účel než sjednaný Smlouvou jakékoli Důvěrné informace. To neplatí pro takové informace, u kterých může Strana dostatečně prokázat, že konkrétní Důvěrná informace byla již Straně známá předtím, než jí byla zpřístupněna druhou Stranou, a to aniž by přijímající Strana byla vázána mlčenlivostí.
 1. Uživatel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o způsobu spolupráce mezi Uživatelem a Provozovatele, obsahu Smluvní dokumentace, finančních podmínkách Smlouvy, včetně veškerých cen a odměn za zprostředkování, a tyto nezpřístupnit žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. 

 

XII. Odškodnění

 1. Uživatel se zavazuje uhradit Provozovateli náhradu veškerých ztrát, škod, nároků, řízení, nákladů, poplatků a výdajů, včetně všech rozumně vynaložených výdajů na vyšetření událostí a právního zastoupení, které byly způsobeny či které musely být Provozovatelem vynaloženy jako výsledek či v souvislosti s jakýmkoli nárokem uplatňovaným Provozovatelem nebo vůči Provozovateli, a to pro Uživatelovo porušení povinností dle Smluvní dokumentace. 

 

XIII. Společná ustanovení

 1. Pravidla zpracování osobních údajů v rámci Smluvního vztahu a z něj vyplývajících práv a povinností se řídí příslušnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, upravující ochranu osobních údajů.
 2. Práva a povinnosti vzešlé z této Smluvní dokumentace nesmí být postoupeny třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 22.01.2021


Po uvedení profilu na web dojde k podpisu smlouvy, odkazující na VOP.